برنامه آبرسانی کشاورزی شهرک زعفرانیه

برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 23 تیر تا 29 تیر 1403

برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 23 تیر تا 29 تیر 1403
برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 23 تیر تا 29 تیر 1403

برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 16 تیر تا 22 تیر 1403

برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 16 تا 22 تیر 1403
برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 16 تا 22 تیر 1403

برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 9 تیر تا 15 تیر 1403

برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 9 تیر تا 15 تیر 1403
برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 9 تیر تا 15 تیر 1403

برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 2 تیر تا 8 تیر 1403

برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 2 تیر تا 8 تیر 1403

برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 26 خرداد تا 1 تیر 1403

برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 26 خرداد تا 1 تیر 1403

برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 19 تا 25 خرداد 1403

برنامه-آبرسانی-شهرک-زعفرانیه-19-تا-25-خرداد-1403

برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 12 تا 18 خرداد 1403

برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 12 تا 18 خرداد 1403
برنامه آبرسانی شهرک زعفرانیه 12 تا 18 خرداد 1403

دستورالعمل در زمان عدم دریافت آب کشاورزی شهرک زعفرانیه

دکمه بازگشت به بالا